Cleanroom Consumables
Cleanroom Consumables
Antistatic Coveralls
Antistatic Coveralls
Aprons
Aprons
Lint Free Antistatic Aprons
Lint Free Antistatic Aprons
Cleanroom Headgear
Cleanroom Headgear
Cleanroom Hood
Cleanroom Hood
Clean Room Booties
Clean Room Booties
Booties & Shoe Covers
Booties & Shoe Covers
EvoControl Wipes
EvoControl Wipes
Cleanroom Wipes & Mops
Cleanroom Wipes & Mops
Disposable Suit
Disposable Suit
Cleanroom Shoe Clogs
Cleanroom Shoe Clogs
Anti-static Clogs
Anti-static Clogs
Clean Room Goggles
Clean Room Goggles
Autoclavable Goggles
Autoclavable Goggles
Hospital Gowns & Medical Scrub Suits
Hospital Gowns & Medical Scrub Suits
Autoclavable Cleanroom Coverall
Autoclavable Cleanroom Coverall
Autoclavable Clean Room Garments
Autoclavable Clean Room Garments
Freezer Room Garments
Freezer Room Garments
Sterlizable Bags, Autoclavable Pouch
Sterlizable Bags, Autoclavable Pouch
Self Seal Pouches
Self Seal Pouches
MOP HEAD WITH PROTECTIVE CLOTH
MOP HEAD WITH PROTECTIVE CLOTH
MOP HEADS FOR WALL & CELING SYSTEM
MOP HEADS FOR WALL & CELING SYSTEM
Clean Room Note Books And Pens
Clean Room Note Books And Pens
Clean Room Autoclavable Bucket Systems
Clean Room Autoclavable Bucket Systems
Heat Sealing Machine
Heat Sealing Machine
ProChem Indicator Tapes
ProChem Indicator Tapes
Crepe Papers
Crepe Papers
Sterilization Paper
Sterilization Paper
Sticky/Tacky MATS
Sticky/Tacky MATS
Sticky rollers
Sticky rollers
Foggers
Foggers
Autoclavable Spray Bottles
Autoclavable Spray Bottles
 
 
202, Anant, Sarvodaya Parshwanath Nagar, Jain Mandir Road, Mulund (W), Mumbai - 400080, Maharashtra, India
Phone : +918068091862
Fax : 91-22-25912275
Mr. Viren D. Shah (Partner)
Mobile : +918068091862
Mr. Shirish Shah (Partner)
Mobile : +918068091862
Mr. Sunny Shah (Partner)
Mobile : +918068091862
Send Inquiry