Home » Products » Autoclavable Clean Room Garments

Autoclavable Clean Room Garments


 
To inquire, Select Product/s & Click on  
Autoclavable Clean Room Garments
Autoclavable Clean Room Garments
22
[Select]
Autoclavable Cleanroom Coverall
Autoclavable Cleanroom Coverall
23
[Select]
To inquire, Select Product/s & Click on  


 
 

Product Showcase
 

Antistatic Coveralls
Antistatic Coveralls
Antistatic & Antimicrobial Coveralls
Antistatic & Antimicrobial Coveralls
Cleanroom Apparels
Cleanroom Apparels
Lint Free Antistatic Aprons
Lint Free Antistatic Aprons
Cleanroom Hood
Cleanroom Hood
Cleanroom Headgear
Cleanroom Headgear
Clean Room Booties
Clean Room Booties
Booties & Shoe Covers
Booties & Shoe Covers
Cleanroom Wipes & Mops
Cleanroom Wipes & Mops
EvoControl Wipes
EvoControl Wipes
Disposable Suit
Disposable Suit
AUTOCLAVBABLE FULL SHOES
AUTOCLAVBABLE FULL SHOES
Autoclavable Shoes
Autoclavable Shoes
Autoclavable Goggles
Autoclavable Goggles
Clean Room Goggles (CAG)
Clean Room Goggles (CAG)
Hospital Gowns & Medical Scrub Suits
Hospital Gowns & Medical Scrub Suits
Autoclavable Clean Room Garments
Autoclavable Clean Room Garments
Autoclavable Cleanroom Coverall
Autoclavable Cleanroom Coverall
Freezer Room Garments
Freezer Room Garments
Sterlizable Bags, Autoclavable Pouch
Sterlizable Bags, Autoclavable Pouch
GUSSETTED ROLLS/POUCHES
GUSSETTED ROLLS/POUCHES
MOP HEAD WITH PROTECTIVE CLOTH
MOP HEAD WITH PROTECTIVE CLOTH
Clean Room Mopping System
Clean Room Mopping System
Clean Room Note Books And Pens
Clean Room Note Books And Pens
Clean Room Autoclavable Bucket Systems
Clean Room Autoclavable Bucket Systems
Heat Sealing Machine
Heat Sealing Machine
ProChem Indicator Tapes
ProChem Indicator Tapes
Sterilization Paper
Sterilization Paper
Crepe Papers
Crepe Papers
Sticky/Tacky MATS
Sticky/Tacky MATS
Sticky rollers
Sticky rollers
Foggers
Foggers
Autoclavable Spray Bottles
Autoclavable Spray Bottles
 
 
202, Anant, Sarvodaya Parshwanath Nagar, Jain Mandir Road, Mulund (W), Mumbai - 400080, Maharashtra, India
Phone : +918068091862
Fax : 91-22-25912275
Mr. Viren D. Shah (Partner)
Mobile : +918068091862
Mr. Shirish Shah (Partner)
Mobile : +918068091862
Mr. Sunny Shah (Partner)
Mobile : +918068091862
Send Inquiry